Avondopleidingen SKO Vught en Den Bosch

 

Avondopleidingen SKO

Voorwaarden open inschrijvingen nr. 2014.1

Aanmelding

Aanmelding dient te geschieden door middel van het versturen van het volledig ingevulde inschrijfformulier

Cursusgeld

Na ontvangst van de aanmelding zal door de stichting aan de cursist c.q. het bedrijf een factuur ten behoeve van de betaling worden gezonden.

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur, doch in ieder geval vóór aanvang van de cursus.

Annulering

Annulering van de cursus dient altijd schriftelijk te gebeuren.

Binnen 14 dagen na aanmelding kan deze zonder opgave van redenen worden geannuleerd.*)

Bij annulering binnen een maand voor aanvang van de cursus is 50% van het cursusgeld verschuldigd.

Bij annulering na aanvang van de cursus is het volledige cursusgeld verschuldigd.

 

*) Indien annulering op een dusdanig laat tijdstip plaatsvindt dat SKO reeds kosten heeft gemaakt naar aanleiding van de aanmelding kunnen deze kosten in rekening worden gebracht.

Overige verplichtingen

De cursist is gehouden de aanwijzingen van het personeel van de stichting op te volgen.

Indien een cursist hieraan niet voldoet en/of zich op andere wijze misdraagt dan komt de directeur van de stichting de bevoegdheid toe de cursist te schorsen. Van een dergelijke beslissing van de directeur staat beroep open bij het bestuur van de stichting.

Auteursrecht

Het aan de cursist te verstrekken lesmateriaal wordt eigendom van de cursist op het moment dat de stichting het cursusgeld heeft ontvangen. Het auteursrecht van het lesmateriaal berust echter bij de stichting.

Het lesmateriaal of gedeelten daarvan mag/mogen niet worden gekopieerd of op andere wijze worden verveelvoudigd dan wel in het verkeer worden gebracht.

Vertrouwelijkheid

Alle informatie die door klanten verstrekt wordt is vertrouwelijk voor het opleidingsinstituut, haar medewerkers en de docenten.